Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania ŽP- 44642/2023-MM

Životné prostredie

Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dňa 27.02.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov žiadateľom Jozef Greguš, Podzávoz č. 2063, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín – smrekov s obvodom 35 cm na parc. č. 9265, 5151/1 kat. ú. Čadca – trvalý trávnatý porast z dôvodu, že stromy sú napadnuté škotcami, sú odumreté (sucháre).

Tunajší správny orgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje túto informáciu na dobu 5 pracovných dní na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci