Presunúť na hlavný obsah

PHRSR Združenia obcí Mikroregión Kysucký triangel 2022 - oznámenie o predložení strategického dokumentu

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva  oznamuje, že dňa 14.04.2023 bolo  doručené Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Kysucký triangel 2022+“  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“), ktorého obstarávateľom je Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, 023 12 Čierne 189, IČO 42059801.

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona oznamuje, že strategický dokument je zverejnený na webovej stránke MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeo-socialneho-rozvoja-zdruzenia-obci-miroregion-ky

Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Čadci, odd. ŽP a OH, II. poschodie, kanc. č. 202, kde môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.
Verejnosť môže v zmysle § 6 ods. 6 zákona doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia na:

Okresný úrad Čadca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91
022 01 Čadca.

OÚ Čadca v súlade s § 65g ods. 1 zákona oznamuje, že konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať písomne, formou pripomienkovania oznámenia o strategickom dokumente na adrese Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.