Presunúť na hlavný obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027

Životné prostredie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina dňa 20.03.2023 doručil záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej „zákona o E.I.A“).

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona E.I.A. oznamuje, že záverečné stanovisko k uvedenému strategickému dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027“ je zverejnené na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych- kanalizacii-pre-uzemie-zili

V písomnej forme je záverečné stanovisko k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Čadci, oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva, č.dv. 202 na II. poschodí u Ing. Emilie Ďuranovej v čase stránkových dní, kde je možnosť robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.