Presunúť na hlavný obsah

Výzva na realizáciu údržby pozemkov a odstránenie burín a inváznych druhov rastlín na území mesta čadca

Životné prostredie

Mesto Čadca upozorňuje každého vlastníka, nájomcu a správcu (ďalej len „užívateľa“) pozemku na území mesta Čadca na zákonnú povinnosť vykonávať opatrenia na predchádzanie výskytu a šírenia burín a inváznych druhov rastlín na pozemku. To znamená každý užívateľ má povinnosť vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy. Kto sa o svoj pozemok nestará, plochy nekosí, tieto postupne zarastajú rôznymi  náletovými drevinami, kde sa vytvárajú podmienky pre výskyt lesnej zveri, čo vedie k jej zvýšenému výskytu v intraviláne mesta a ku škodám na majetku občana,  či poľnohospodárskej pôde. Nekosením taktiež dochádza k šíreniu inváznych druhov, ktoré zaberajú pôvodné biotopy, znižujú biodiverzitu, vytláčajú pôvodné druhy, majú tendenciu rýchlo sa šíriť a vytvárať homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény.

Mesto Čadca  vyzýva všetkých užívateľov pozemkov, ktorí doteraz nevykonali údržbu svojich pozemkov, plochy nevykosili, neodstránili burinu a invázne druhy rastlín, aby v termíne najneskôr do 15.09.2023 tento protiprávny stav odstránili.

Mesto Čadca po tomto termíne vykoná kontrolu a na užívateľov pozemku, ktoré budú zaburinené, bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Čadca, odbor pozemkov a lesov na začatie konania za zahájenie správneho konania o uložení sankčného postihu v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.