Presunúť na hlavný obsah

Jarný zber odpadov zo záhrad a parkov 2024

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jarný zber bioodpadu zo záhrad a parkov od individuálnej bytovej výstavby. 

Občan, ktorý má záujem, aby mu bol odpad zo záhrady  odvezený, nahlási sa najneskôr do 30.05.2024 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, e-mailom: jana.gavlakova@mestocadca.sk alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201.

V rámci  zberu je možné odovzdať odpad zo zelene, a to trávu, lístie, kvety, burinu a drevný odpad (piliny, konáriky zo stromov a kríkov) do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm.  

Po oznámení termínu odvozu pracovníkom MÚ Čadca, odpad bude v deň vývozu (nie skôr) pripravený v  kompostovateľných vreciach (možné zakúpiť na MÚ Čadca) pri zbernej nádobe pôvodcu  odpadu. 

Odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynuté zvieratá, škrupiny vajec, kamene, potravinové obaly.

V prípade nedodržania podmienok nebude bioodpad odvezený!

Pokiaľ má občan väčšie množstvo bioodpadu, môže ho odovzdať do kompostárne v zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.