Presunúť na hlavný obsah

Oznam o jarnom zbere  objemných odpadov 2024

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jarný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, batérií a akumulátorov, príp. iný nebezpečný odpad z komunálneho odpadu a to nasledovne:

Občan má možnosť nahlásiť v dňoch od 18.marca 2024 do 5. apríla 2024 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, 0905470380, e-mailom jana.gavlakova@mestocadca.sk, zuzana.mizerova@mestocadca.sk, alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201 potrebné údaje a druh odpadu, ktorý chce v rámci zberu odovzdať.

Mesto oznámi občanovi termín odvozu odpadu, aby zbytočne odpad nebol vopred vykladaný na verejné priestranstvo. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, ak bude odpad vyložený pri zberných nádobách mimo určeného termínu a nezistí sa osoba, ktorá tam odpad vyložila, budú všetky náklady na zber a skládkovanie vyúčtované celému bytovému domu.

Zároveň upozorňujeme, že nejde o službu, ktorá má zabezpečiť zber odpadov z vypratávania celej domácnosti alebo zo stavebných a rekonštrukčných prác. Drobný stavebný odpad možno doviesť na zberný dvor, avšak tento odpad je spoplatnený. Stavebné odpady z rekonštrukčných a stavebných prác nebudú prevzaté do zberného dvora. Tieto odpady je povinný každý pôvodca odovzdať na skládku odpadov.

Pokiaľ má občan viac kusov objemného odpadu, môže ho odovzdať na zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Každý objemný odpad musí byť rozobraný, aby bol zmenšený jeho objem.