Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-30304/2024-MM

Životné prostredie

Dňa 3.6.2024 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od J & l Property, s.r.o., SNP 130/62, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).
Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 1 ks dreviny – Jaseň štíhly s obvodom 97 cm.  

Rastúceho na parcele č. CKN 3885/1 v k.ú. Čadca. Dôvody – stavebný zámer rodinného domu, poškodzovanie el. siete.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 17.6.2024 o 09:00 hod Pred SEVAKOM u Kyzka

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.