Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-31153/2024-MM

Životné prostredie

Dňa 3.6.2024 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Daniel Dejčík, Veľká okružná 1096/49, 958 01 Partizánske (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín: 

  • Vŕba 2 ks s obvodmi 123, 228 cm. 
  • Javor 5 ks s obvodmi 74, 86, 99, 83, 67 cm.  
  • Orech 1 ks s obvodom 101 cm.   

Rastúcich na parcele č. CKN 6380 v k.ú. Čadca.  Dôvody – poškodzovanie domu, znečisťovanie pozemku, aj susedných pozemkov, obmedzenie využívania pozemku.  

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 08.7.2024 o 09:00 hod. Na adrese Čaddečka 518, 022 01 Čadca. 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.