Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-31948/2024-MM

Životné prostredie

Dňa 3.7.2024 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Rímskokatolícka cirkev Čadca – mesto, A. Hlinku 47/3, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 2 ks lipy

Rastúcich na parcele č. CKN 10221 v k.ú. Čadca. Dôvody – dreviny sú suché, odumreté, ohrozujú život a majetok občanov. 

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 17.7.2024 o 09:00 hod Pri kaplnke v Bukove.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.