Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby ŽP-2332/2024-03/ZT

Životné prostredie

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby -studne pre potreby jednotlivých občanov (domácnosti)

Mesto Čadca, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov (stavebný zákon) na základe žiadosti Dominika Krištofíka, bytom Olešná 580, 023 52 Olešná a Michaely Krištofíkovej, bytom Likavka 197, 034 95 Likavka doručenej nám dňa 06.05.2024 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamuje začatie konania vo veci vydania povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona na odber podzemnej vody na pozemku parc. č. CKN 608 v k.ú. Horelica a podľa § 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby v rozsahu projektovej dokumentácie stavby „Vŕtaná studňa“ s hĺbkou cca 30 m na pozemku parc. č. CKN 608 v k.ú. Horelica.

Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy stanovuje lehotu 8 dní od doručenia tejto verejnej vyhlášky (za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky), počas ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky, alebo pripomienky. Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Čadci, II. poschodie, kanc. č.201 počas stránkových hodín. Na námietky, alebo pripomienky podané po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.

Podľa § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

S podkladmi pre rozhodnutie sa môžete oboznámiť nahliadnutím do príslušného administratívneho spisu na Mestskom úrade v Čadci, II. poschodie, kanc č.201 vo vyššie uvedenej lehote.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.