Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania ŽP-989/2024/MM

Životné prostredie

Dňa 16.1.2024 bola Mestu Čadca doručená žiadosť od Gustáv Hlaváč, Budatínska 3142/5, 851 05 Bratislava (ďalej len žiadateľ) o vydanie súhlasu na zriadenie vodnej stavby – vŕtanej studne a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd, ktorá má byť zriadená na parcele CKN 12104/2, v k. ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa a má slúžiť na zásobovanie novostavby  rodinného domu vodou.

Mesto Čadca v zmysle § 21 ods. 1 pís. b) bod 1., § 26 a § 73 zákona 364/2004 Z. z. vodný zákon, v znení zmien a doplnkov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení zmien a doplnkov, oznamuje všetkým známym aj neznámym účastníkom začatie vodoprávneho konania a súčasne podľa § 73 ods 5. zákona 364/2004 Z.z. o vodách stanovuje lehotu 15 dní, počas ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky, alebo pripomienky. Na námietky, alebo pripomienky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Súčasťou žiadosti žiadateľa je územné rozhodnutie č. VD/1385/2023/Mu zo dňa 27.10.2023, ako aj rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-CA-PLO1-2024/000909-003 zo dňa 8.1.2024.