Presunúť na hlavný obsah

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 18.04.2024 bol doručený strategický dokument „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“, ktorého obstarávateľ je Ministerstvo vnútra SR.

Mesto Čadca oznamuje, že dokument je zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-zilinsky-kraj

Mesto Čadca  informuje verejnosť, že do dokumentu môže  nahliadnuť na uvedenej webovej stránke MŽP SR, úradnej tabuli Mesta Čadca alebo na Mestskom úrade v Čadci, oddelení  ŽP a OH, 2. poschodie, kancelária č. 201.

Dokument je verejnosti sprístupnený na obdobie 15 dní od zverejnenia, dokedy môže  doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.