Presunúť na hlavný obsah

Upozorňuje vlastníkov pozemkov na výskyt mnohých prerastených drevín

Životné prostredie

Vážení občania, Mesto Čadca dôrazne upozorňuje vlastníkov pozemkov na výskyt mnohých prerastených drevín, ktorých konáre zasahujú za hranice ich pozemkov a obmedzujú užívanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, bránia riadnemu užívaniu komunikácií, zasahujú do jazdného profilu komunikácií a bránia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. 
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je vlastník pozemku aj vlastníkom dreviny. Každý vlastník pozemku, na ktorom rastie drevina, má povinnosť sa o ňu starať, ošetrovať a udržiavať ju. 

Na základe tejto skutočnosti Vás občanov ako vlastníkov predmetného drevnatého porastu žiadame o jeho orezanie, a to takým spôsobom, aby nepresahoval hranice Vášho pozemku, nebránil priechodnosti a prejazdnosti komunikácií, aby svojim vzrastom nezasahoval do elektrického vedenia a nebránil plnému funkčnému využitiu svietidiel  verejného osvetlenia.

Uvedenú úpravu žiadame vykonať v termíne od 1.4.2024 do 30. 09. 2024.

V prípade ak po tomto termíne nedôjde k náprave zo strany vlastníkov, vykoná orezanie mesto bez ďalšieho upozornenia, a to na náklady vlastníka. 

Vývozca ďalej upozorňuje, že ak nádoby na odpad nebudú prístupné – kvôli zaparkovaným autám alebo neprístupnej príjazdovej komunikácii pre komunálne vozidlo, nádoba nebude vyprázdnená! 

Veríme, že našu požiadavku pochopíte, uznáte jej opodstatnenosť a žiadosti vyhoviete.