Presunúť na hlavný obsah

Výzva občanom na prihlásenie na zvoz komunálneho odpadu v meste Čadca

Životné prostredie

Mesto Čadca vyzýva občanov, ktorí nemajú na území mesta Čadca trvalý alebo prechodný pobyt a sú nájomníkmi nehnuteľnosti na území mesta, aby si splnili oznamovaciu povinnosť a zapojili sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste. V meste Čadca sú prideľované zberné nádoby podľa počtu obyvateľov prihlásených v jednotlivých nehnuteľnostiach. V prípade, že sa nájomník neprihlási na odvoz odpadu a tieto nádoby využíva, dochádza k ich preplňovaniu,  neporiadku okolo zberných nádob a k navyšovaniu nákladov na zber a skladkovanie odpadov, ktoré musia znášať ostatní občania.

Nájomca nie je oprávnený dávať do zmluvy, že zabezpečí likvidáciu odpadov a ani vyberať od nájomníka poplatok za smeti, pretože nie je správcom dane. Vyberať takýto poplatok môže len obec.

V prípade, že sa do 31.01.2024 nájomníci neprihlásia na zvoz odpadu a na poplatkovú povinnosť, bude voči nájomcovi a nájomníkom zahájené priestupkové konanie podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)  za porušenie ust. § 81 ods. 9 písm. b) zákona, začo bude uložený sankčný postih do sumy 1 500 €. Okrem toho bude riešený aj podľa Daňového zákona.