Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím
 • Úvod
 • Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (veľkosť 100 KB, formát pdf) v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.

Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica Mesta Čadca k zákonu 211/2000 (veľkosť 130 KB, formát pdf).

Ako podať žiadosť

 • písomne osobným doručením na Pracovisko prvého kontaktu - podateľňa
 • písomne poštou na adresu 
  Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
 • ústne kvalifikovaným pracovníkom mestského úradu alebo na Pracovisku prvého kontaktu - podateľňa
 • faxom na číslo +421 41 430 22 18
 • elektronickou poštou na adresu sekretariat@mestocadca.sk alebo jaroslav.hacek@mestocadca.sk

Žiadosť o poskytnutie informácie (veľkosť 72 KB, formát pdf)

Čo musí žiadosť obsahovať

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo)
 • ktorých informácií sa týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Formát Cena/ks
Vyhotovenie A5 jednostranne 0,06 EUR
Vyhotovenie A5 obojstranne 0,13 EUR
Vyhotovenie A4 jednostranne 0,06 EUR
Vyhotovenie A4 obojstranne 0,13 EUR
Vyhotovenie A3 jednostranne 0,13 EUR
Vyhotovenie A3 obojstranne 0,26 EUR
Vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC (format A4) 0,09 EUR
Vyhotovenie kópie na CD ROM 0,66 EUR
Vyhotovenie kópie na DVD ROM 1,16 EUR
Vyhotovenie kópie na žiadateľov USB pamäťové médium bezplatne
Odoslanie informácie faxom (format A4) miestny 0,16 EUR
Odoslanie informácie faxom (format A4) medzimestský 0,33 EUR
Odoslanie informácie faxom (format A4) zahraničie EU 0,82 EUR
Odoslanie informácie mailom bezplatne
Obstaranie obalu obálka A6 0,03 EUR
Obstaranie obalu obálka A5 0,03 EUR
Obstaranie obalu obálka A4 0,04 EUR
Obstaranie obalu obálka dlhá /1/3/ 0,03 EUR
Obstaranie obalu obálka A4 dvojderová 0,11 EUR

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

Spôsob úhrady spoplatňovaných úkonov

 • v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Čadci – pracovisko prvého kontaktu
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta:
  Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca č. účtu: 0202719005/5600, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888
  VÚB, a.s. Čadca, č. účtu: 7224 322/0200, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888
 • poštovou poukážkou na účet mesta:
  Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
č. účtu: 0202719005/5600, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888
  VÚB, a.s. Čadca, č. účtu: 7224 322/0200, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888

Prílohy na stiahnutie

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk