Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
  • Úvod
  • Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 - 2022
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
3 VZN ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Čadca 2/2019 pdf 128 KB
2 VZN o verejnom poriadku 1/2019 pdf 177 KB
1 VZN o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Čadca pdf 177 KB
Všeobecne záväzné nariadenia 2014 - 2018
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
18 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca 2/2018 pdf 210 KB
17 VZN o nakladaní skomunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca 2/2018 pdf 150 KB
16 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady 1/2018 pdf 155 KB
15 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Čadca prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia 3/2017 pdf 111 KB
14 VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 2/2017 pdf 294 KB
13 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Čadca 1/2017 pdf 205 KB
12 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca 7/2016 pdf 91 KB
11 VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu mesta Čadca 5/2016 pdf 153 KB
10 VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 4/2016 pdf 534 KB
9 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 3/2016 pdf 76 KB
8 VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej pomoci občanovi č. 2/2016 pdf 106 KB
7 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta čadca 1/2016 pdf 125 KB
6 VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 5/2015 pdf 204 KB
5 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca 4/2015 pdf 82 KB
4 VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016 3/2015 pdf 145 KB
3 VZN o záväznej časti zmeny a doplnku 2014 územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca 2/2015 pdf 110 KB
2 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach 1/2015 pdf 42 KB
1 VZN o záväznej časti zmeny a doplnku 2013 územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca 3/2014 pdf 252 KB
Všeobecne záväzné nariadenia 2010 - 2014
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
24 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca 6/2014 pdf 115 KB
23 VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 4 Územného plánu mesta Čadca 1/2014 pdf 165 KB
22 VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca 145/2013 pdf 158 KB
21 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Čadca 144/2013 pdf 296 KB
20 VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 143/2013 pdf 233 KB
19 VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v meste Čadca 142/2013. pdf 200 KB
18 VZN O podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Čadca 141/2013 pdf 364 KB
17 VZN o Trhovom poriadku Trhoviska II na parc. č. 1275/11,vlastník Peter Tomek TODAKO, Palárikova 176, Čadca 140/2013 pdf 2.10 MB
16 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 139/2013 pdf 130 KB
15 VZN o organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta Čadca 138/2013 pdf 178 KB
14 VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca 135/2012 pdf 147 KB
13 VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozloţiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností 134/2012 pdf 690 KB
12 VZN O podmienkach držania psov na území mesta Čadca 133/2012 pdf 83 KB
11 VZN O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu 132/2012 pdf 167 KB
10 VZN O miestnych daniach 131/2012 pdf 167 KB
9 VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca 129/2012 pdf 3.00 MB
8 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta 127/2012 pdf 8.39 MB
7 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vnznikli na území mesta 126/2011 pdf 1.31 MB
6 VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca 125/2011 pdf 1.13 MB
5 VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Čadca 124/2011 pdf 1.24 MB
4 VZN o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Čadca a Horelica v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná 123/2011 pdf 129 KB
3 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov deti 122/2011 pdf 102 KB
2 VZN upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Čadca 120/2011 pdf 3.09 MB
1 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania 118/2011 pdf 89 KB
Všeobecne záväzné nariadenia 2006 - 2010
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
49 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Čadca 116/2011 pdf 102 KB
48 VZN ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok v meste Čadca 115/2010 pdf 139 KB
47 VZN o podmienkach držania psov na území mesta Čadca 113/2010 pdf 173 KB
46 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca 112/2010 pdf 397 KB
45 O dani za nevýherné hracie prístroje 111/2010 pdf 97 KB
44 O dani za predajné automaty 110/2010 pdf 98 KB
43 Daň za ubytovanie 109/2010 pdf 105 KB
42 Daň za psa 108/2010 pdf 99 KB
41 Daň z nehnuteľností 107/2010 pdf 127 KB
40 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca 104/2009 pdf 86 KB
39 O parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca 103/2009 pdf 155 KB
38 O dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca 102/2009 pdf 99 KB
37 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 101/2009 pdf 229 KB
36 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vnznikli na území mesta 100/2009 pdf 138 KB
35 O nakladaní s komunálnimi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca 99/2009 pdf 208 KB
34 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca 98/2009 386 KB
33 O dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2010 97/2009 pdf 98 KB
32 O dani za predajné automaty na kalendárny rok 2010 96/2009 pdf 98 KB
31 O dani za ubytovanie na kalendárny rok 2010 95/2009 pdf 98 KB
30 O dani za psa na kalendárny rok 2010 94/2009 pdf 123 KB
29 O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2010 93/2009 pdf 122 KB
28 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca 90/2008 pdf 90 KB
27 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta 89/2008 pdf 116 KB
26 O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu 88/2008 pdf 48 KB
25 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca 87/2008 pdf 119 KB
24 O dani za nevýherné hracie prístroje 86/2008 pdf 33 KB
23 O dani za predajné automaty 85/2008 pdf 30 KB
22 O dani za ubytovanie 84/2008 pdf 32 KB
21 O dani za psa 83/2008 pdf 33 KB
20 O dani z nehnuteľností 82/2008 pdf 70 KB
19 O dani za užívanie verejného priestranstva 81/2008 pdf 38 KB
18 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl 80/2008 pdf 76 KB
17 Doplnok k VZN č. 78/2008 pdf 583 KB
16 VZN o o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí 78/2008 pdf 77 KB
15 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách 77/2008 pdf 79 KB
14 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 76/2008 pdf 78 KB
13 O výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 74/2008 pdf 52 KB
12 O zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Čadca 72/2008 pdf 39 KB
11 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Čadca 72/2008 pdf 32 KB
10 O prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 71/2008 pdf 35 KB
9 O podmienkach držania psov na území mesta Čadca 70/2008 pdf 214 KB
8 O dani za psa 69/2007 pdf 163 KB
7 O dani z nehnuteľnosti 68/2007 pdf 258 KB
6 O dani za nevýherné hracie prístroje 65/2007 pdf 165 KB
5 O dani za predajné automaty 64/2007 pdf 163 KB
4 O dani za ubytovanie 63/2007 pdf 164 KB
3 O školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 61/2007 pdf 215 KB
2 O tvorbe a ochrane zelene v meste Čadca 58/2007 pdf 258 KB
1 Zrušené! O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Čadca 49/2006 pdf 342 KB
Všeobecne záväzné nariadenia 2002 - 2006
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
2 O prevádzkovom poriadku pohrebiska pdf 270 KB
1 Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 40/2005 pdf 173 KB
Všeobecne záväzné nariadenia 1998 - 2002
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
6 Určunie pravidliel času predaja v obchode a času prevádzky služieb pdf 162 KB
5 O parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca 50/1999 pdf 222 KB
4 Vymedzenie pojmu služobného tajomstva, upravenie podmienok na jeho ochranu, práva a povinnosti mesta 13/2001 pdf 209 KB
3 O čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Čadca pdf 155 KB
2 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Čadca /1998 pdf 182 KB
1 O podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vitrínach /2002 pdf 202 KB
Všeobecne záväzné nariadenia 1994 - 1998
Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
1 O verejnom poriadku na území mesta Čadca /1997 pdf 126 KB

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk