Presunúť na hlavný obsah

Kontaktné údaje a informácie o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Prezidentské voľby 2024

Mesto Čadca v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, ktoré sa uskutočnia dňa 23. marca 2024 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií: prezident2024@mestocadca.sk.

Okrsková volebná komisia
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Prehľad počtu okrskov utvorených v jednotlivých obciach
Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca alebo elektronicky na e-mailovú adresu: prezident2024@mestocadca.sk

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránkehttp://www.minv.sk/?volby-prezidentsr