Presunúť na hlavný obsah

Partnerské mestá

Toruň - Poľsko

Erb mesta ToruňPartnerské mesto Čadce od roku 1996 na základe Rámcovej dohody o spolupráci schválenej mestskými zastupiteľstvami oboch miest. Spolupráca sa rozvíja v oblasti kultúry (vystúpenia folkl. súborov, výstavy výtvarníkov, fotografov... ), športu (stretnutia futbalistov, stolných tenistov, karatistov, šachistov, maratóncov, turistov... ), spolupráce škôl (Akademické gymnázium v Toruni a Bilingvalné gymnázium v Čadci ), výmeny mládeže (letné tábory, splavy... ), výmeny skúseností (pracovníci samospráv, inštitúcií... ). Významná je i spolupráca v oblasti získavania a výmeny informácií, skúseností na rôznych konferenciách (vedecko-odborných, podnikateľských, prezentačných a pod.)

Významné míľniky v spolupráci s mestom Toruň: Na 5. výročie spolupráce v r. 2001 mesto Čadca darovalo mestu Toruň kamennú guľu – prírodnú geologickú raritu, ktorá je umiestnená v centre Toruňa v parku pred mestským úradom a stala sa tak každodennou pripomienkou vzájomnej spolupráce. Na 10. výročie spolupráce v r. 2006 bol v Toruni pomenovaný veľmi frekventovaný kruhový objazd na RONDO CZADCY a v Čadci novovybudovaný úsek diaľnice aj s tunelom od Horelice po križovatku pri AVC na TORUŇSKÁ CESTA.

Oficiálna stránka mesta www.torun.pl

Žywiec - Poľsko

Erb mesta ŽiviecNeoficiálne spolupráca našich miest sa realizovala už počas minulého režimu. Zmluva o spolupráci z r. 1998 sa stala základom súčasných aktivít. Prevahu začína mať partnerstvo v spoločných projektoch na rozvoj infraštruktúry a prezentácie cestovného ruchu, prepojenie cyklotrás, vydávanie propagačných materiálov, prepojenie informačných centier, cestnej a železničnej dopravy („Sinobus – koľajobus“ – turisticko – pracovný spoj modernou súpravou od Bielska – Biala po Martin), ochrany prírody po oboch stranách hraníc. Nezanedbateľnou je aj spolupráca základných (ZŠ na Komenského ulici) a stredných škôl (Obchodná akadémia, Stredné odborné učilište strojárske) so zodpovedajúcimi školami v Źywci. Pravidelne sa organizujú striedavo v Źywci a v Čadci dni kultúry našich partnerských miest, na ktorých sa prezentujú folklórne súbory, komorné orchestre, výtvarní umelci, fotografi, ľudoví remeselníci a pod. Pravidelne sa stretávajú predstavitelia oboch miest, pracovníci samosprávy s cieľom výmeny skúseností a informácií. Na spoločných projektoch spolupracujú jednotlivé organizácie (napr. knižnice), súkromní podnikatelia a firmy, ochrancovia prírody, spolky atď.

Oficiálna stránka mesta www.zywiec.pl

Valašské Meziříči - Česká republika

Erb mesta Valašské MeziříčiNeoficiálna spolupráca začala od r. 1996 v oblasti výmeny kultúrnych programov, súborov a partnerstvom v projektoch (ochrana sakrálnych pamiatok...) V roku 1999 bol podpísaný predstaviteľmi oboch miest Program spolupráce. Oficiálna zmluva o partnerstve schválená zastupiteľstvami dodnes ešte neexistuje, ale spolupráca sa rozvíja v už spomenutej kultúrnej oblasti, v spolupráci v projektoch na prezentáciu možnosti cestovného ruchu, informatizácie (mestská televízia). Tradície, ľudové umenie, gastronomické špeciality sa prezentujú počasDni mesta Čadce – Bartolomejského jarmoku. Súčasné vedenia miest majú zámer potvrdiť vzájomnú spoluprácu a jej rozvoj v rôznych oblastiach prijatím a podpísaním Zmluvy o partnerskej spolupráci.

Oficiálna stránka mesta www.valasskemezirici.cz