Presunúť na hlavný obsah

Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Zloženie mestskej rady

 • RNDr. Anna Belousovová
 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.
 • Mgr. Yvonne Marjaková
 • Peter Zverec
 • Jozef Kupka
 • Mgr. Tomáš Urbaník
 • Mgr. PhDr. Martin Solik, PhD.
 • Mgr. Martin Klimek

Harmonogram zasadnutí mestskej rady 2022

Pozn.: V čase letných prázdnin sa neplánujú schôdze orgánov mesta Čadca. Uvedený harmonogram je len informatívny.  Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

 • 4. 3. 2022 o 8:30
 • 13. 5. 2022 o 8:00
 • 13. 6. 2022 o 8.30
 • 11.8. 2022 o 8:30
Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci