Presunúť na hlavný obsah

Mestská rada

Postavenie mestskej rady vychádza z § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 17 Štatútu mesta Čadca.

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a zároveň kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, okrem toho plní funkciu poradného orgánu primátora. Zasadnutie mestskej rady je neverejné.

Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a plní najmä tieto úlohy:

 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,
 • pripomienkuje návrhy materiálov pred rokovaním mestského zastupiteľstva,
 • zaoberá sa všetkými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov, a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta,
 • pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 • organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Zásady rokovania a uznášania sa MsR upravuje rokovací poriadok.

Mestská rada mesta Čadca vo volebnom období 2022 - 2026 má 8 členov a boli za nich zvolení títo poslanci:

 • RNDr. Anna Belousovová
 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.
 • Mgr. Yvonne Marjaková
 • Peter Zverec
 • Jozef Kupka
 • Mgr. Tomáš Urbaník
 • Mgr. PhDr. Martin Solik, PhD.
 • Mgr. Martin Klimek