Presunúť na hlavný obsah

Poskytovanie informácií

Podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určujem úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:

Ako podať žiadosť

 • písomne osobným doručením na Pracovisko prvého kontaktu - podateľňa
 • písomne poštou na adresu 
  Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
 • ústnu žiadosť prijíma podateľňa, zamestnanec podateľne spíše na formulári o prijatí ústnej žiadosti a postúpi na zaevidovanie do podateľne
 • faxom na číslo +421 41 430 22 18
 • elektronickou poštou na adresu sekretariat@mestocadca.sk

Žiadosť o poskytnutie informácie (veľkosť 72 KB, formát pdf)

Čo musí žiadosť obsahovať

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo)
 • ktorých informácií sa týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Informácie zaslané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Formát Cena/ks
Vyhotovenie A4 jednostranne 0,08 EUR
Vyhotovenie A4 obojstranne 0,16 EUR
Vyhotovenie A3 jednostranne 0,10 EUR
Vyhotovenie A3 obojstranne 0,20 EUR
Vyhotovenie kópie na CD ROM 1 EUR
Obálka C6, samolepiaca 0,01 EUR
Obálka B6 doručenka doporučene 0,03 EUR
Obálka B6 doručenka DVR 0,03 EUR
Obálka DL samolepiaca 0,08 EUR


Spôsob úhrady spoplatňovaných úkonov

 • v hotovosti do pokladne na prízemí Mestského úradu v Čadci – pracovisko prvého kontaktu v spoločnej úradovni
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta v Prima banke Slovensko, a.s., pobočka Čadca, IBAN:SK93 5600 0000 0002 0271 9005, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888, alebo na účet vo VÚB, a.s. Čadca, IBAN: SK48 0200 0000 0000 0722 4322, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 888

Sadzobník úhrad nadobúda platnosť dňom 01. 03. 2018.

Týmto sa ruší Sadzobník úhrad (Príloha č.2) Smernice (Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zo dňa 20. 01. 2010.