Presunúť na hlavný obsah

Pracovisko prvého kontaktu

Správa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prepážka  č. 2, 3, 4, 5

Kontakt:

 • prepážka č. 2 - 041 430 22 86,
 • prepážka č. 3 - 041 430 22 84,
 • prepážka č. 4 - 041 430 22 87,
 • prepážka č. 5 - 041 430 22 92.

Čo tu vybavíte

 • ucelenú agendu súvisiacu s miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • prijíma podania súvisiace s vrátením, znížením, odpustením poplatku a vrátením daňového preplatku a pomernej časti poplatku,
 • prijíma námietky a ďalšie podania,
 • prijíma žiadosti o registráciu,
 • prijíma oznámenia o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti.

Správa miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherne hracie prístroje, daň za ubytovanie) - prepážka č. 8 a č. 9

Kontakt:

 • prepážka č. 8 - 041 430 22 89,
 • prepážka č. 9 - 041 430 22 90.

Čo tu vybavíte

 • ucelenú agendu súvisiacu s miestnymi daňami,
 • prijíma daňové priznania, čiastkové priznania, opravné a dodatočné priznania, oznámenia, žiadosti, námietky a ďalšie podania od daňových subjektov,
 • prijíma žiadosti o registráciu,
 • prijíma oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti.

Dopravná infraštruktúra - prepážka č. 6

Kontakt

041 430 22 88

Čo tu vybavíte

 • Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách
 • Povolenie uzávierky miestnych komunikácií
 • Určenie dopravného značenia na miestnej a účelovej komunikácií
 • Pripojenie na miestnu a účelovú komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
 • Pridelenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP
 • Stavebné povolenie (dopravné stavby)
 • Daň na užívanie verejného priestranstva
 • Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva
 • Vyhradenie parkovacieho miesta

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách - prepážka č. 10

Kontakt

041 430 22 96

Čo tu vybavíte

 • Osvedčovanie listín
 • Osvedčovanie podpisov
 • Kopírovacie služby

Neoverujú sa cudzojazyčné dokumenty (iba u notára)

Podateľňa

Kontakt

041 430 22 80

Čo tu vybavíte

 • Príjem pošty
 • Poskytovanie informácií o možnostiach vybavenia agendy

Pokladňa č. 1

Kontakt

041 430 22 83

Čo tu vybavíte

 • Platenie daní a všetkých poplatkov v pokladni mestského úradu v hotovosti alebo platobnou kartou
 • Vyplácanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Pokladňa č. 2

Kontakt

041 430 22 93

Čo tu vybavíte

 • Platenie daní a všetkých poplatkov v pokladni mestského úradu v hotovosti  alebo platobnou kartou
 • Vyplácanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Matrika

Kontakt

041 430 22 82

Čo tu vybavíte

 • Narodenie dieťaťa
 • Určenie otcovstva pred alebo po narodení
 • Uzatvorenie manželstva
 • Úmrtie
 • Vyhotovenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu
 • Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • Zamatrikovanie matričných udalostí nastalých v cudzine
 • Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • Oznamovacia povinnosť

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt

041 430 22 81

Čo tu vybavíte

 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Prehlásenie pobytu v rámci mesta
 • Odhlásenie pobytu (odchod do zahraničia)
 • Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
 • Zrušenie trvalého pobytu
 • Pridelenie/zrušenie súpisného čísla
 • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
 • Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa
 • Potvrdenie o veku stavby
 • Potvrdenie o priradení súpisného čísla

Evidencia hrobov

Kontakt

041 430 22 95

Čo tu vybavíte

 • Evidencia hrobových miest na území mesta Čadca
 • Prenájom hrobového miesta
 • Vstup stavebných firiem na cintorín
 • Prenájom Domu smútku