Presunúť na hlavný obsah

Zástupcovia primátora

RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ

RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ

Slovenská dlhoročná politička a bývalá podpredsedníčka a poslankyňa NR SR. Momentálne poslankyňa ŽSK.

Tel: +421 41 430 22 45
Mobil: Mobil: +421 41 430 22 45
E-mail: anna.belousovova@mestocadca.sk

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Čadci , bola menovaná primátorom mesta Čadca JUDr. PhDr. Matejom Šimáškom, PhD. na celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 s nasledovným rozsahom pôsobností:

 • Plní úlohy určené primátorom mesta, v čase neprítomnosti zastupuje primátora v plnom rozsahu.
 • Rokuje za mesto s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a ďalšími orgánmi a organizáciami v oblasti, v ktorých ho poverí primátor mesta.
 • Uskutočňuje stretnutia s občanmi ohlásenými na prerokovanie svojich žiadostí, pripomienok a podnetov.
 • Podieľa sa na koordinácii činností komisií MZ a mestskej rady.
 • Spolupracuje pri vypracovaní odborných usmernení a metodických pokynov v oblasti:
  1. civilnej ochrany a obrany
  2. verejného obstarávania a nákupu
  3. organizačno-administratívnej
  4. ekonomickej a správy majetku
  5. dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta
  6. sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti
  7. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
  8. životného prostredia a odpadového hospodárstva
  9. kultúry, školstva, mládeže a športu
  10. právnej
 • Po dohode s primátorom mesta je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, prípadne reprezentačnej.
 • Zastupuje primátora vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám, k fyzickým osobám a k podnikateľským subjektom.
 • Podieľa sa na príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej i obsahovej náplne v súlade s rokovaniami mestskej rady a tiež na príprave zasadnutí mestskej rady.
 • Podieľa sa na pripomienkovaní všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a riadiacich štruktúr mesta.
 • Podpisuje všetky druhy písomností , okrem písomností vyhradených primátorovi mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Podpisuje všetky druhy písomností a úkony Mesta Čadca na úseku miestných daní a poplatkov, zmlúv o výpožičke biokompostérov.
PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD. RSc.

PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD., RSc.

Skúsený manažér s dlhoročnými skúsenosťami v bankovníctve, poisťovníctve, krajskej i mestskej samospráve.

Tel: +421 41 430 22 35
E-mail: pavol.holestiak@mestocadca.sk

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc. poslanec Mestského zastupiteľstva v Čadci, bol menovaný primátorom mesta Čadca JUDr. PhDr. Matejom Šimáškom, PhD. na celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 s nasledovným rozsahom pôsobností:

 • Plní úlohy určené primátorom mesta, v čase neprítomnosti zastupuje primátora v plnom rozsahu.
 • Rokuje za mesto s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a ďalšími orgánmi a organizáciami v oblasti, v ktorých ho poverí primátor mesta.
 • Uskutočňuje stretnutia s občanmi ohlásenými na prerokovanie svojich žiadostí, pripomienok a podnetov.
 • Podieľa sa na koordinácii činností komisií MZ a mestskej rady.
 • Spolupracuje pri vypracovaní odborných usmernení a metodických pokynov v oblasti:
  1. 1. civilnej ochrany a obrany
  2. 2. verejného obstarávania a nákupu
  3. 3. organizačno-administratívnej
  4. 4. ekonomickej a správy majetku
  5. 5. dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta
  6. 6. sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti
  7. 7. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
  8. 8. životného prostredia a odpadového hospodárstva
  9. 9. kultúry, školstva, mládeže a športu
  10. 10. právnej
 • Po dohode s primátorom mesta je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, prípadne reprezentačnej.
 • Zastupuje primátora vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám, k fyzickým osobám a k podnikateľským subjektom.
 • Podieľa sa na príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej i obsahovej náplne v súlade s rokovaniami mestskej rady a tiež na príprave zasadnutí mestskej rady.
 • Podieľa sa na pripomienkovaní všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a riadiacich štruktúr mesta.
 • Podpisuje všetky druhy písomností , okrem písomností vyhradených primátorovi mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Podpisuje všetky druhy písomností a úkony Mesta Čadca na úseku miestných daní a poplatkov, zmlúv o výpožičke biokompostérov.

Určenie odmeny a platu zástupcov primátora 2023

 • RNDr. Anna Belousovová,
 • PhDr. Pavol Holeštiak PhD.,RSc.,

V zmysle ustanovení § 25 odst. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako poslancovi nie dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie zástupcu primátora mesta Čadca určuje primátor mesta JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. s účinnosťou od 01. 07. 2023 odmenu podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške 50 % základného mesačného platu primátora mesta.