Presunúť na hlavný obsah

Mestský úrad

Adresa

Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30 
022 01 Čadca 
Slovenská republika

Stránkové hodiny

  • Pondelok: 8.00 - 15.30
  • Utorok: 8.00 - 15.30
  • Streda: 8.00 - 16.30
  • Štvrtok: nestránkový deň
  • Piatok: 8.00 - 14.30

Ústredňa

  • +421 41 433 23 02
  • +421 41 433 23 09
Vedenie mesta
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Milan Gura +421 41 430 22 12
sekretariat@mestocadca.sk
101 I. primátor mesta
Mgr. Xénia ŠURHAŇÁKOVÁ +421 41 430 22 45
xenia.surhanakova@mestocadca.sk
104 I. zástupkyňa primátora
JUDr. Peter Strapáč, PhD. +421 41 430 22 35
peter.strapac@mestocadca.sk
104 I. zástupca primátora
Ing. Jaroslav Hacek +421 41 430 22 67
jaroslav.hacek@mestocadca.sk
107 I. prednosta
Jana Šamajová +421 41 430 22 17
jana.samajova@mestocadca.sk
107 I. sekretariát prednostu
Mgr. Zuzana Macurová +421 41 430 22 11
zuzana.macurova@mestocadca.sk
106 I. asistentka prednostu
Ing. Petra Ďuranová +421 41 430 22 19
petra.duranova@mestocadca.sk
101 I. asistentka primátora
Mária Cisáriková +421 41 430 22 54
maria.cisarikova@mestocadca.sk
112 II. útvar verejného obstarávania a nákupu
Mgr. Miroslava Kučáková +421 41 430 22 77
miroslava.kucakova@mestocadca.sk
204 II. školský úrad, odborný zamestnanec
Kancelária primátora mesta, protokolu
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Marián Kráľ +421 41 430 22 32
marian.kral@mestocadca.sk
102 I. vedúci kancelárie
Terézia Babuliaková
PhDr. Jana Serafínová

+421 41 430 22 12
terezia.babuliakova@mestocadca.sk
jana.serafinova@mestocadca.sk

101 I. sekretariát primátora
Mgr. Katarína Lušňáková +421 41 430 22 37
katarina.lusnakova@mestocadca.sk
104 I. sekretariát zástupcu primátora
Marián Martiniak +421 41 430 22 21 120 I. osobný vodič primátora
Oddelenie organizačno - administratívne
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Petra Ďuranová +421 41 430 22 19
petra.duranova@mestocadca.sk
126 I. vedúca oddelenia
Mgr. Zuzana Vojárová +421 41 430 22 75
zuzana.vojarova@mestocadca.sk
206 II. mzdy, personálne
Renáta Haceková +421 41/430 22 38
renata.hacekova@mestocadca.sk
206 II mzdy, personálne
Mgr. Oľga Hažiková +421 41 430 22 82
+421 41 430 22 96
olga.hazikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika, overovanie podpisov
Bc. Miroslava Gregušová +421 41 430 22 82
+421 41 430 22 96
miroslava.gregusova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika, overovanie podpisov
Mgr. Mária Valáriková +421 41 430 22 82
+421 41 430 22 96
maria.valarikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika, overovanie podpisov
Bc. Anna Hajná +421  41 430 22 82
+421 41 430 22 96
anna.hajna@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika, overovanie podpisov
Mgr. Katarína Segečová +421 41 430 22 82
+421 41 430 22 96
katarina.segecova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - matrika, overovanie podpisov
Viera Petráková +421 41 430 22 81
viera.petrakova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - evidencia obyvateľstva
Mgr. Mária Chylá +421 41 430 22 81
maria.chyla@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - evidencia obyvateľstva, súpisné čísla
Ing. Ján Bazger +421 41 430 22 20
bazger@mestocadca.sk
205 II. IT – informačné technológie
Jozef Pagáč +421 41 430 22 32
jozef.pagac@mestocadca.sk
102 I. IT – informačné technológie
Liliana Psotová

+421 41 430 22 22
liliana.psotova@mestocadca.sk

120 I. správca registratúry
Katarína Nemčeková

+421 41 430 22 80
katarina.nemcekova@mestocadca.sk

spoločná úradovňa   podateľňa
Bc. Katarína Vajdíková +421 41 430 22 16
katarina.vajdikova@mestocadca.sk
215 II. archív - likvidované podniky, posudky
Ľubomíra Staškovanová +421 41 430 22 83
lubomira.staskovanova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - pokladňa
Anna Kožáková +421 41 430 22 93
anna.kozakova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - pokladňa
Peter Dubašik +421 41 430 22 76 223 II. údržbár
Oddelenie ekonomické a správy majetku
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Erika Mazancová +421 41 430 22 27
erika.mazancova@mestocadca.sk
208 II. vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku
Ing. Alojz Kozoň +421 41 430 22 73
alojz.kozon@mestocadca.sk
211 II. rozpočet
Mgr. Alena Suchánková +421 41 430 22 73
alena.suchankova@mestocadca.sk
211 II. majetok, inventarizácia

Mgr. Mária Jašurková
Mgr. Martin Macura

+421 41 430 22 26
maria.jasurkova@mestocadca.sk
 martin.macura@mestocadca.sk
210 II. majetok, učtáreň
Ing. Jana Kyzeková +421 41 430 22 29
jana.kyzekova@mestocadca.sk
209 II. úhrady
Martina Kršková +421 41 430 22 29
martina.krskova@mestocadca.sk
209 II. účtareň, majetok
Janka Poláková +421 41 430 22 71
janka.polakova@mestocadca.sk
109 I. poľnohosp. mapy, pozemky, kataster
Oddelenie správy miestnych daní a poplatkov
Účastník/odbor Klapka Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Jaroslav Kuska +421 41 430 22 72
jaroslav.kuska@mestocadca.sk
221 II. vedúci oddelenia
Viera Poláčková +421 41 430 22 90
viera.polackova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - správa daní
Mária Kubičinová
Eva Grochalová
+421 41 430 22 39
maria.kubicinova@mestocadca.sk
eva.grochalova@mestocadca.sk
207 II. správa daní
Božena Rosová +421 41 430 22 89
bozena.rosova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - správa daní
Bc. Tatiana Tomašcová +421 41 430 22 84
+421 41 430 22 47
tatiana.tomascova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - správa poplatkov
Darina Fúriková +421 41 430 22 92
+421 41 430 22 47
darina.furikova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - správa poplatkov
Terézia Majáková +421 41 430 22 87
+421 41 430 22 47
terezia.majakova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - správa poplatkov
Mgr. Katarína Machýlová +421 41 430 22 86
+421 41 430 22 47
katarina.machylova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - správa poplatkov
Mgr. Eva Kožáková +421 41 430 22 39
eva.kozakova@mestocadca.sk
207 II správa daňových nedoplatkov
Dominika Kajanková +421 41 430 22 39
dominika.kajankova@mestocadca.sk
207 II správa daňových nedoplatkov
Právne oddelenie
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Mgr. Monika Michalisková +421 41 430 22 63

monika.michaliskova@mestocadca.sk
218 II. poverená vedením právneho oddelenia
Mgr. Renáta Staškovanová +421 41 430 22 63
renata.staskovanova@mestocadca.sk
218 II. zamestnanec právneho oddelenia
Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Ing. František Ščury +421 41 430 22 64
frantisek.scury@mestocadca.sk
112 I. vedúci oddelenia
Anna Straková +421 41 430 22 31
anna.strakova@mestocadca.sk
115 I. stavebný úrad
Ing. Anton Jaroš +421 41 430 22 31
anton.jaros@mestocadca.sk
115 I. stavebný úrad
Ing. Marcela Murčová +421 41 430 22 14
marcela.murcova@mestocadca.sk
114 I. stavebný úrad
Ing. František Zaťovič +421 41 430 22 30
frantisek.zatovic@mestocadca.sk
113 I. investičná výstavba
Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy: referát dopravy
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Elena Grambličková +421 41 430 22 25
elena.gramblickova@mestocadca.sk
116 I. vedúca referátu dopravy
Milada Matochová +421 41 430 22 88
milada.matochova@mestocadca.sk
spoločná úradovňa - referát dopravy
Bc. Adela Kupková +421 41 430 22 25
adela.kupkova@mestocadca.sk
116 I. referát dopravy
Ing. Martin Kováč +421 41 430 22 30
martin.kovac@mestocadca.sk
113 I. referát dopravy
Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Emília Ďuranová +421 41 430 22 24
emilia.duranova@mestocadca.sk
202 II. vedúca oddelenia
Ing. Peter Švábik +421 41 430 22 78
peter.svabik@mestocadca.sk
201 II. ŽP - (ochrana prírody, ovzdušie, voda), SHR
Jana Gavláková +421 41 430 22 70
jana.gavlakova@mestocadca.sk
201 II. odpady, rybárske lístky, známky pre psov
Bc. Peter Jopek +421 41 430 22 70
peter.jopek@mestocadca.sk
201 II. odpady, terénny pracovník (sťažnosti, podnety)
Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. +421 41 430 22 13
miloslav.sulgan@mestocadca.sk
110 I. vedúci oddelenia
Ing. Ján Bucha +421 41 430 22 65
jan.bucha@mestocadca.sk
111 I regionálny rozvoj, projekty
Ing. Pavla Šimeková +421 41 430 22 65
pavla.simekova@mestocadca.sk
111 I. regionálny rozvoj, projekty, cestovný ruch
Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
Ing. Božena Cvečková +421 41 430 22 15
bozena.cveckova@mestocadca.sk
127 I. vedúca oddelenia
Mgr. Janka Bulejová +421 41 430 22 60
janka.bulejova@mestocadca.sk
127 I. opatrovateľská služba
Mgr. Mária Cyprichová
Mgr. Michaela Švaňová
+421 41 430 22 60
maria.cyprichova@mestocadca.sk
michaela.svanova@mestocadca.sk
127 I. sociálne veci
Margita Švábiková +421 41 430 22 74
margita.svabikova@mestocadca.sk
217 II. MH a podnikateľská činnosť
Anna Vojtušová +421 41 430 22 68
anna.vojtusova@mestocadca.sk
217 II. byty
Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu
Účastník/odbor Kontakt Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
PaedDr. Ján Polák +421 41 430 22 77
jan.polak@mestocadca.sk
204 II. vedúci oddelenia
Emília Tomalová
Zdena Burdíková
+421 41 430 22 54
emilia.tomalova@mestocadca.sk
zdena.burdikova@mestocadca.sk
212 II. školstvo
Daniela Grochalová +421 41 430 22 54
daniela.grochalova@mestocadca.sk
212 II. školstvo
Mgr. Katarína Šulganová +421 41 430 22 44
katarina.sulganova@mestocadca.sk
213 II. kultúra a medzinárodné vzťahy
Útvar kontroly
Účastník/odbor Klapka Č.dv. Posch. Funkcia/prac.zaradenie
JUDr. Ján Klučka +421 41 430 22 42
jan.klucka@mestocadca.sk
214 II. hlavný kontrolór