Presunúť na hlavný obsah

Všeobecné pravidlá a zásady kúpaliska

 • Vstup do areálu kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou - náramkom, ktorý bol zakúpený v pokladni kúpaliska a je pripevnený na ruke. Návštevník bez náramku môže byť z areálu kúpaliska vykázaný.
 • Na kúpalisku sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov, správcu kúpaliska, obsluhy kúpaliska a dodržiavať prevádzkový poriadok kúpaliska.
 • Za poškodenie náramku nesie zodpovednosť návštevník. Pre prípadnú kontrolu je povinný uschovať si doklad o jeho zakúpení a na výzvu plavčíka, alebo osoby poverenej vedením mesta Čadca sa nim preukázať.
 • Kúpalisko je možné navštevovať denne počas letnej sezóny (ak to umožňuje počasie), v čase jeho prevádzkových hodín.
 • Návštevníci sú povinní opustiť bazén 15 minút pred ukončení prevádzkovej doby kúpaliska.
 • Pri naplnení kapacity kúpaliska správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a na prerušenie predaja vstupeniek. Táto skutočnosť bude oznámená návštevníkom pri pokladni a zároveň bude vyvesený oznam o naplnení kapacity kúpaliska návštevníkmi.
 • Deti vo veku do 15 rokov, dôchodcovia aj občania ZŤP sú povinní sa pri kúpe vstupenky preukázať úradným dokladom s dátumom narodenia, preukazom ZŤP.
 • Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov.
 • Malé deti a deti, ktoré nevedia plávať, musia používať záchranné vesty, nafukovacie kolesá, prípadne iné bezpečnostné pomôcky na plávanie.
 • Deti do 3 rokov pri vstupe do bazénu musia mať nohavičky s pevnou gumkou okolo nôh.
 • Pred vstupom do bazénov je každý návštevník povinný osprchovať sa pri prechode brodom.
 • Do priestoru areálu kúpaliska je zakázané nosiť sklenené predmety, fľaše, poháre, fľaštičky, šampóny a podobne.
 • Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie kúpaliska, šetriť vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný.
 • Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobil na zariadení kúpaliska, v plnej výške nahradiť.
 • Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobil vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku prevádzkovateľ kúpaliska nenesie zodpovednosť.
 • Návštevník bude vykázaný z kúpaliska bez nároku na vrátenie vstupného, ak vážne porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku, opakovane neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov kúpaliska, alebo sa správa k iným osobám neprístojným a rušivým spôsobom.
 • Každý úraz, ktorý sa stane návštevníkovi kúpaliska, je potrebné oznámiť plavčíkovi. Plavčík poskytne prvú pomoc a podľa potreby zabezpečí potrebné náležitosti.
 • Prevádzkovateľ kúpaliska neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dokladov na kúpalisko prinesených
 • Prevádzkovateľ kúpaliska si vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu kúpaliska, v prípade
 • nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z technických príčin.
 • Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a neznečisťovať areál kúpaliska, smeti patria do odpadkových košov.
 • Výnimočné a neuvedené prípady, ktoré nie sú uvedené v prevádzkovom poriadku, budú riešené podľa rozhodnutia a pokynov správcu kúpaliska.

Zakazuje sa:

 • Na kúpalisko vstupovať osobám, ktoré trpia infekčnými chorobami, kožným chorobami alebo inými chorobami, pre ktorých nie je vhodná návšteva kúpaliska z hygienických dôvodov.
 • Správať sa hlučne, neprístojne, a ohrozovať osobnú bezpečnosť , ako aj bezpečnosť ostatných  návštevníkov kúpaliska
 • Vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, omamných látok a ohrozovať tak bezpečnosť svoju a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 • Fajčiť mimo priestorov vyhradených pre fajčiarov
 • Skákať do bazéna, vzájomne sa ponárať, behať okolo bazéna a pod.
 • Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného oblečenia.
 • V bazéne a jeho blízkom okolí fajčiť a jesť, vstupovať za brod s jedlom a nápojmi.
 • Vodiť psov a iné zvieratá do areálu kúpaliska.
 • Používať v bazéne potreby na potápanie ako šnorchel, potápačské okuliare a plutvy.
 • Pľuvať, močiť a inak znečisťovať bazény a areál kúpaliska.
 • Poškodzovať zeleň, informačné a oznamovacie tabule, lavičky, odpadové nádoby, detské atrakcie, hygienické zariadenia a pod.
 • Zdržiavať sa v areáli kúpaliska mimo jeho prevádzky.
 • Hrať sa v bazéne s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných návštevníkov