Presunúť na hlavný obsah

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Jeho úlohou je vykonávanie kontrolnej činnosti.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavný kontrolór mesta Čadca

JUDr. Ján Klučka
2. poschodie, č. dverí 214
041/430 22 42
jan.klucka@mestocadca.sk

Plán kontrolnej činnosti nájdete v prílohe na stiahnutie.