Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 29.6.2017 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Prezentácia spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. Predkladá: zástupca spoločnosti
 3. Memorandum o spolupráci medzi spoločnosťou SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. a mestom Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
 4. Odpredaj pozemkov spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 5. Doplnok č. 5 k VZN mesta Čadca č. 81/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 6. Navýšenie sumy termínovaného úveru č. 562/2016/UZ. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 7. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie MPS Čadca k 29. 06. 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 8. Zverenie majetku mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácie mesta Čadca – ZŠ Milošová, U Prívary č. 477, Čadca k 01. 07. 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 9. Schválenie Cenníka vstupného Letného kúpaliska Čadca k 01. 07. 2017. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 10. Voľba prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 2018 - 2021. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre integrovaný regionálny operačný projekt s názvom: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 12. Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2016. Predkladá: Ing. Emília SLOVIAKOVÁ
 13. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 13. Ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2017. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 14. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 16. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Rôzne
 18. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.