Presunúť na hlavný obsah

Často kladené otázky - FAQ

Chcem sa informovať, či sa pri výstavbe diaľnice D3 uvažuje aj s výstavbou lávky  pre peších ponad trať v Čadci -  Podzávoze. S touto otázkou sa na nás obrátili obyvatelia tejto časti s tým, že vraj vo vizualizácii stavby sa objekt lávky nenachádza.

S výstavbou lávky sa samozrejme počíta, vo vizualizácií sa sústreďovali na hlavné objekty. Lávka je v projekte pre vydanie stavebného povolenia riešená ako samostatný objekt so svojím číslom 217/00 a pod názvom: Lávka pre peších nad traťou ŽSR a miestnou komunikáciou.

Rada by som sa informovala o tom, kedy sa začne s vypratávaním odpadu v bývalej škôlke na Kýčerke a kedy sa začne realizovať stavba?

Mesto ako investor odovzdalo stavbu zhotoviteľovi. S výstavbou sa už začalo, momentálne už prebiehajú prípravné práce (preložky siete,...).

Chcem sa spýtať, či sa dajú na Mestskom úrade vybaviť nejaké brigády. Aj keď mám iba 17 rokov.

Fyzická osoba, ktorá dovŕši 15 rokov veku a má ukončenú povinnú školskú dochádzku nadobúda pracovnoprávnu subjektivitu a môže uzavrieť pracovnú zmluvu. Mesto Čadca momentálne nepotrebuje na zabezpečenie svojej činnosti zamestnávať brigádnikov.

Rád by som sa informoval, koľko psíčkarov bolo riešených pokutou za znečistenie v poslednom roku a aká bola celková suma pokút.

Pri kontrole dodržiavania VZN o podmienkach držania psov na území mesta Čadca je činnosť hliadok zameraná hlavne na odhaľovanie priestupkov pri venčení psov (voľný pohyb, neodstránenie exkrementov), priestupkov v súvislosti s evidenciou psov (porovnaním skutočného zisteného stavu s evidenčným stavom na Mestskom úrade v Čadci). V spolupráci s domovými dôverníkmi ako aj poslancami Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca v jednotlivých častiach mesta sa darí odhaľovať osoby, ktoré buď psa nemajú evidovaného vôbec alebo ho majú evidovaného kvôli výške poplatku v inej obci. Zadokumentovaných bolo 25 prípadov nenahlásenia psa, resp. jeho evidencie v inej obci. Napomôcť odhaľovaniu tohto druhu priestupkov môže aj nadobudnutie účinnosti novely zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Zb.z., kedy k 30.09.2013 musia byť všetky psy, mačky a fretky povinné označené nezameniteľným transportérom – čipom. V roku 2012 v spolupráci s veterinárnym lekárom bolo zabezpečené veterinárne vyšetrenie pre 4 psov, ktoré polícia našla s rôznymi druhmi poranení. Všetky náklady na ošetrenie boli hradené z finančných prostriedkov Mesta Čadca. V roku 2012 bolo riešených 95 priestupkov v blokovom konaní v celkovej výške 1050 €.