Presunúť na hlavný obsah

Vyhlásenie 48. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE

Kultúra

Organizátori: Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond SR, Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucká kultúrna nadácia  a hlavný partner: Fond na podporu umenia vyhlasujú: Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE, autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali.

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. Svojimi názormi na tú - ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok prostredníctvom e-mailovej pošty. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.

Termín uzávierky

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2016. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 1. decembra 2016.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) alebo Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť i stručný životopis, miesto bydliska, vek, a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail). Meno, miesto bydliska a vek bude pri finalistoch vybraných odbornou porotou zverejnené na www.stránke a v zborníku súťažných prác. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné.) V prípade, že autor má záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.

Kysucká knižnica v Čadci