Presunúť na hlavný obsah

Máte nadané dieťa?

Mesto

Milí rodičia,

Ak ste si počas rozhovorov s Vašim dieťaťom všimli, že napreduje rýchlejšie ako jeho rovesníci, kladie mnoho otázok a neuspokojí sa s jednoduchou odpoveďou, jeho nápady sú inovatívne, má mnoho vedomostí, ktoré využíva aj v iných súvislostiach, zaujímajú ho náročné, komplikované oblasti a venuje sa im dovtedy, pokiaľ im neporozumie, je možné, že patrí medzi nadané deti. Deti, ktoré sú nadané, potrebujú pre rozvoj svojho potenciálu vhodnú formu vzdelávania. Ponúkame Vám možnosť zapísať ho do školy s triedami pre intelektovo nadané deti na ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda 1 v Žiline.

Vieme Vášmu dieťaťu zabezpečiť tú najlepšiu formu vzdelávania tak, aby rozvoj intelektového potenciálu a osobnostného rastu bol v súlade s jeho možnosťami, túžbami a cieľmi.

Skúste si spraviť krátky porovnávací test pomocou tabuľky.

Bystré dieťa

Nadané dieťa

Vie odpovedať

Kladie ďalšie otázky

Zaujíma sa

Je zvedavé

Má dobré nápady

Má neobvyklé nápady

Odpovedá na otázky

Zaujímajú ho detaily, rozpracováva, dokončuje

Je vodcom skupiny

Je samostatné, často pracuje sám

Jednoducho sa učí

Väčšinu už pozná

Medzi rovesníkmi je obľúbený

Viac mu vyhovuje spoločnosť starších detí

Chápe významy

Robí závery

Presne kopíruje zadané riešenia

Vytvára nové riešenia

Dobre sa cíti v škole, v škôlke

Dobre sa cíti, keď sa učia (niečo nové)

Prijíma informácie

Využíva informácie

Je vytrvalé pri sledovaní

Sleduje pozorne

Je spokojné s vlastným učením a výsledkami

Je veľmi sebakritické

Tvrdo na sebe pracuje– systematicky sa učí

Stále sa hrá, aj tak dosahuje dobré výsledky

V triede patrí k najlepším

Stojí nad triedou resp. mimo nej

Dokončuje úlohy či zadania

Iniciatívne vytvára projekty, navrhuje zmeny

Rado konštruuje

Je vynálezca, rád experimentuje

Nad odpoveďami uvažuje

Odpovedá pohotovo, pričom komentuje najmä to, čo sa vymyká z kontextu

Ak ste v stĺpčeku s nadaným dieťaťom prevažne odpovede ÁNO, môžete poslať internetovú prihlášku na zápis do 1. ročníka do nadaných tried na zsgorazda.edupage.org alebo prísť osobne do školy na zápis v dňoch 3. 4. – 5. 4. 2024 od 14:00 – 17:OO hod.

Vyjadrenie o intelektovom nadaní žiaka/žiačky sa vystavuje na základe komplexného psychologického vyšetrenia intelektových schopností, tvorivosti a úrovne socializácie spolu s posúdením doterajšieho vývinu, ktoré podľa Školského zákona realizujú Centrá poradenstva a prevencie. Kontakty na Centrá poradenstva a prevencie, na ktoré sa môžete obrátiť pri diagnostike intelektového nadania u svojho dieťaťa si môžete vybrať sami podľa územnej pôsobnosti školy, ktorú Váš syn/dcéra aktuálne navštevuje alebo kontaktujte priamo: CPP Žilina zuzana.holesova@cppzilina.sk , 0948 467 918, Mgr. Zuzana Holešová, psychologička

Galéria