Presunúť na hlavný obsah

Učiteľom patrí úcta a vďaka

Mesto

Deň učiteľov si pripomíname dnes, 28. marca.

Vedenie mesta Čadca pri príležitosti dnešného sviatku ďakuje všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom a špeciálnym pedagógom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania.

Primátor: Učiteľom patrí poďakovanie od nás všetkých

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca: „Uvedomujem si, že vzdelávanie a výchova detí patria k nesmierne zodpovedným povolaniam a zaslúžia si našu mimoriadnu pozornosť a podporu. V tento deň učiteľov sa chcem preto poďakovať VŠETKÝM učiteľom a zamestnancom v školstve za Vašu vytrvalosť, za Vašu spoluprácu, za Vašu tvorivosť a inovatívnosť. A hlavne ďakujem za Vašu snahu bez ohľadu na okolnosti aj naďalej odovzdávať žiakom čo najviac poznatkov a skúseností, pripravovať ich na život.“

Ďakovné listy a plakety za dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti školstva na pôde nášho mesta si prevzalo 17 pedagógov.
Ocenenia za mesto Čadca odovzdali zástupcovia primátora a riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline, pán Dušan Galbavý.

Za oblasť materských škôl boli ocenené:

Mgr. Vlasta Pijáková - V školstve má odpracovaných 41 rokov. Veľmi aktívne sa podieľa na prípravách školských a mimoškolských akcií, svoje pracovné povinnosti si vždy plní načas a nádherná výzdoba priestorov MŠ nesie práve jej rukopis.

Ľubica Hlucháňová - V školstve má odpracovaných 42 rokov. Taktiež sa Veľmi aktívne sa podieľa na prípravách školských a mimoškolských akcií, svoje pracovné povinnosti si vždy plní načas a nádherná výzdoba priestorov MŠ nesie aj jej rukopis.

Za oblasť Základných škôl bolo ocenených 10 pedagógov:

Mgr. Elena Jahodjarová - V ZŠ s MŠ na Podzávoze má odpracovaných 45 rokov. Pracovala na rôznych pozíciách: od učiteľky materskej školy, riaditeľky materskej školy a zástupkyne základnej školy s materskou školou. Bola dlhoročná predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu za región Kysuce. Lektorovala národný projekt obsahovej reformy školstva z roku 2008. Zaslúžila sa o získanie hodnotných projektov pre materskú školu. Vždy vnášala do pedagogickej praxe nové progresívne a moderné metódy.

Mgr. Jana Ballová - Jej logické a technické myslenie často prevyšuje mužov, čo z nej robí kolegyňu, na ktorú sa každý často rád obracia. So svojimi skúsenosťami a účasťou na matematických súťažiach povýšila matematické vedomie u veľkého množstva žiakov. Každý na ZŠ Podzávoz vám povie, že je to kolegyňa, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť. Dĺžka jej ped. praxe je 33 rokov.

Katarína Škorvánková - Je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci výchovy, kde výraznou mierou prispieva k tomu, aby zo žiakov neboli len múdre osobnosti, ale aby z nich boli aj vychovaní ľudia. V jej školskom klube to vždy vonia človečinou a jej úsmev rozžiari aj tie najchmúrnejšie dni. Vychovávateľkou v ŠKD na Podzávoze je už 32 rokov.

Mgr. Mariana Horáčková - na ZŠ Milošová u Prívary pracuje 22 rokov. Pravidelne sa aktívne zapája do mimoškolskej činnosti a venuje sa deťom aj nad rámec svojho pracovného času, predovšetkým v oblasti rozvoja športu a fyzickej zdatnosti detí. Nie je to však len výborný pedagóg, ale aj výborný človek s pevnými zásadami, je kolegiálna a vždy ochotná pomôcť. Neustále na sebe pracuje, vzdeláva sa a rozvíja svoje učiteľské kompetencie.

Mgr. Yvonne Marjaková - pracuje ako učiteľka SJ a literatúry a hud. výchovy na 2.stupni ZŠ Rázusová. Svoje povinnosti si plní príkladne. Je zodpovedná, aktívna a tvorivá. Má niekoľko ročné skúsenosti s prácou v metodických orgánoch, kde pracovala ako vedúca. Organizovala kultúrne pásma, pripravovala žiakov na súťaže a prijímacie konania. 15 rokov pracuje jako predsedníčka Rady školy a taktiež bola členkou Obecnej školskej rady v Čadci.
Mgr. Ivana Stehlíková - je učiteľka SJ a pedagogiky na ZŠ Rázusová. Svoju aprobáciu si ďalším štúdiom rozšírila o dejepis. V práci je svedomitá, zodpovedná a kreatívna. So žiakmi dosahuje veľmi dobré výsledky. Venuje sa im aj vo voľnom čase a pripravuje ich na súťaže a olympiády a neodmietne ani žiadosti o pomoc s doučovaním. Pracuje aj v komisií v recitačných súťažiach.

Mgr. Monika Klimeková - na ZŠ J.A.Komenského vyučuje predmety náboženstvo a etická výchova a to nepretržite od r. 1996. Je to pani učiteľka, ktorá je pre deti mamou aj kamarátkou. Odovzdáva im celé svoje srdce a oni jej to opätujú. Svoj predmet nevyučuje, ale žije. Pre kolegov je oporou, povzbudením, nositeľom pokoja a pochopenia.

Bc. Zlatica Slobodová - je vychovávateľkou v školskom klube detí na ZŠ J.A.Komenského. Je zodpovedná a obetavá a prácu s deťmi má veľmi rada. Pre svoju povahu je rešpektovanou kolegyňou, pre deti je častokrát obetavou mamou. I po 28 rokoch v školských službách sa do práce vždy teší a je vďačná za každý detský úspech a radosť.

Mgr. Marianna Drndová - je učiteľkou I. stupňa na ZŠ M.R.Štefánika. Svojou zodpovednou prácou a profesionálnym prístupom patrí medzi špičkových zamestnancov školy. Okrem práce so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa aktívne zapája aj do mimoškolských aktivít. Je poverená prácou s ozvučovacou technikou, podieľa sa na tvorbe oznamov a plagátov jednotlivých školských aktivít a jej práca je veľkým prínosom pre školu.

Mgr. Bernad Kyzek - Pán učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a dejepis, ktorý s láskou , trpezlivosťou a úsmevom vedie žiakov k poznaniu materinskej reči a histórie. Dejepis je jeho vášeň a rovnako vie zapáliť aj deti. Jeho prístup k práci je profesionálny a zodpovedný, ale zároveň priateľský. Od leta 2023 je na pozícii zástupcu školy pre II.stupeň ZŠ M.R.Štefánika, ktorej sa chopil zodpovedne a usilovne.

Za oblasť ZUŠ a CVČ si ocenenie prevzalo 5 pedagógov:

Mgr. Juliana Weglorzová - na ZUŠ J. Potočára pôsobí od. r. 1999 ako pedagóg hry na husliach a komornej hry. S veľkým citom odovzdáva svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v pedagogickej činnosti aj v komornej hre a v súboroch. So žiakmi dosahuje vynikajúce výsledky nielen na pôde školy, ale i na koncertoch, kultúrnych podujatiach, hudobných festivaloch a rôznych súťažiach. Svoju pedagogickú prácu prispôsobuje novým, moderným a inovatívnym trendom. Od r. 2012 vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa školy.

Mgr. Alena Lehotská - Na ZUŠ J. Potočára vyučuje predmety hudobnú náuku, hru na gitare, hru na husliach a komornú hru. Vo vyučovaní hudobnej náuky využíva inováciu a nové trendy hudobnej pedagogiky. Dlhoročnými skúsenosťami a tvorivým prístupom k vyučovaniu sa žiaci na jej hodiny veľmi tešia. Pod jej vedením úspešne reprezentujú školu na rôznych kultúrnych podujatiach, účinkujú v súboroch. Pripravuje a realizuje rôzne projekty v oblasti školstva a reprezentácie mesta Čadca.

Mgr. Adriana Jarabicová - v ZUŠ J. Potočára pracuje od r. 1992. Vyučuje skupinový predmet hudobnú náuku, hru na zobcovej a priečnej flaute. Žiaci pod jej vedením sa každoročne zúčastňujú Festivalu komornej hudby, rôznych kultúrnych vystúpení a súťaží. Jej príprava na vyučovanie je nápaditá pri výbere hudobného materiálu. Počas dlhoročnej pedagogickej kariéry vychovala veľa absolventov a žiakov, ktorí študujú na konzervatóriách a školách s umeleckým zameraním. Má za sebou bohatú pedagogickú prax a hudobné skúsenosti.

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová - V ZUŠ M. R. Štefánika vyučuje hru na klavíri a zároveň vyučuje hudobnú teóriu žiakov. Je aj výborným korepetítorom. Rovnomenné ocenenie získala na speváckej súťaži Vokálna Jar. Neustále sa zdokonaľuje vo svojej profesií ďalším vzdelávaním , pripravuje žiakov na súťaže a na ďalšie štúdium hry na klavíri . Na speváckych súťažiach, kde sprevádza žiakov hrou na klavíri, často získavajú cenné zlaté umiestnenie. Je zodpovedná, spoľahlivá a k svojej práci pristupuje profesionálne.

Mgr. Anna Vlčková - V CVČ pracuje od roku 1998. Vedie záujmový útvar Tulák, Tuláčik, Mažoretky a Materský klub. S členmi krúžku Tulák pripravuje a zúčastňuje sa turistických výprav a pretekov od okresného kola až po M-SR, kde dosahujú pódiové výsledky. S mažoretkami sa zúčastňuje rôznych súťaží a prezentuje na vystúpeniach, ktoré organizuje CVČ, Mesto Čadca. Podieľa sa na organizovaní letnej a prázdninovej činnosti a úzko spolupracuje s organizáciami na podujatiach kde sa prezentuje činnosť CVČ.

Srdečne blahoželáme všetkým oceneným. Do ďalších rokov pracovného i osobného života prajeme veľa zdravia, energie a životného optimizmu a najmä úprimné prejavy úcty a lásky detí, ktorým sa venujete.

Galéria