Presunúť na hlavný obsah

Výzva pre držiteľov psov na území mesta Čadca

Mesto

Mesto Čadca vyzýva všetkých držiteľov psov na území mesta, ktorí doteraz neprihlásili svojich psov do evidencie na Mestskom úrade v Čadci a neprevzali evidenčnú známku pre psa, ktorou preukazujú totožnosť psa., aby si ihneď túto zákonnú povinnosť splnili. V opačnom prípade budú držitelia psov riešení v priestupkovom konaní v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Do evidencie sa musí nahlasovať aj úhyn alebo strata psa.

Ak sa pes nepretržite drží na území SR viac ako 90 dní, vzniká povinnosť prihlásiť ho do evidencie psov do 30 dní od uplynutia 90-dňovej lehoty. Zároveň každý pes starší ako 6 mesiacov podlieha daňovej povinnosti a sadzba poplatku sa stanovuje v zmysle schváleného VZN.