Presunúť na hlavný obsah

Prevádzka zberného dvora

Zberný dvor Čadca

  • Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb Čadca
  • Čadca - Podzávoz (v areáli priemyselného parku)
  • Zodpovedná osoba: Erik Kajanek
  • GPS súradnice: N49°27´46.1" E18° 46´45.3"
  • Zberný dvor: 0948 650 916
  • Ústredňa MPS: 041 / 432 30 64

Otváracie hodiny

  • Pondelok - Piatok: 8.00 - 14.00
  • Sobota: 8.00 - 12.00

Do zberného dvora môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálneho odpadu (samostatne roztriedený papier, plasty, sklo, oblečenie, …), chladničky, práčky, televízory, počítače, žiarivky a ostatný elektroodpad z domácnosti, batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky, motorové oleje, biologický komunálny odpad – zelený odpad. Drobný stavebný odpad za odplatu podľa sadzby schválenej vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.Objemný odpad (napr. nábytok) - objemný odpad sa musí na zbernom dvore odovzdávať v demontovanom stave, tzn. sedačky musia byť rozobrané na odpady z dreva, epedá, poťahy a pod. Drevený nábytok je demontážou nutné minimalizovať! V opačnom prípade má obsluha zberného dvora právo nerozobraný nábytok neprevziať do času jeho demontáže. Dovezené množstvá odpadu musia byť primerané spotrebe fyzickej osoby dovážajúcej odpad.

Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť.

V areáli zberného dvora je fyzická osoba povinná sa riadiť pokynmi obsluhujúceho personálu! Osoba dovážajúca odpad je povinná pri vstupe do Zberného dvora preukázať sa dokladom totožnosti.

Zároveň upozorňujeme občanov mesta, že je zakázané hromadiť odpad pred bránou Zberného dvora!
Zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom, nedodržanie prevádzkového poriadku a neoprávnené nakladanie s odpadmi  bude riešené v priestupkovom konaní!

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal: Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa: 15.06.2021 pod číslom: OU-CA-OSZP-2021/006831-003