Presunúť na hlavný obsah

Nariadenie opatrení všetkým chovateľom včely medonosnej a producentom včelích produktov

Upozornenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len „RVPS Čadca“ ) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „ zákon č. 39/2007 Z. z.“) nariaďuje opatrenia

na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v ochrannom pásme vymedzenom katastrom mesta Čadca všetkým chovateľom včely medonosnej a producentom včelích produktov.

Zakazuje

  1. Predaj a presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného  pásma a do ochranného pásma.
  2. Založenie nového chovu včiel až do ukončenia nariadených opatrení na zdolanie nákazy.

Odôvodnenie

Uvedené opatrenia sa nariaďujú z dôvodu toho, že v ochrannom pásme bola laboratórnym   vyšetrením č.p. 9113/2021 potvrdená prítomnosť mikroorganizmu Paenibacillus larvae. 

Poučenie

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z.
Na základe ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. sa na nariadenie opatrení nevzťahuje všeobecné právne predpisy o správnom  konaní.

Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia.