Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o doručení rozhodnutia navrhovanej činnosti - Úprava a revitalizácia toku Čadečanka

Úradné oznamy

Mesto Čadca  v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňa 17. 08. 2017 bolo doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca na navrhovanú činnosť “Úprava a revitalizácia toku Čadečanka“ navrhovateľom, Mesto Čadca.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca II. poschodie, kanc. č. 2.

Verejnosť má možnosť sa k rozhodnutiu písomne vyjadriť do 10 dní odo dňa jeho zverejnenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.