Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti “Úprava a revitalizácia toku Čadečanka “

Úradné oznamy

Mesto Čadca  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 13. 07. 2017 začína správne konanie o vypracovanom  zámere navrhovanej činnosti “Úprava a revitalizácia toku Čadečanka“ obstarávateľom, Mesto Čadca.

Do zámeru je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca, na webovom stránke mesta Čadca a na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/Sk/SK/eia/detail/uprava-revitalizacia-toku-cadecanka

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy, navrhnúť  doplnenie a to  na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91 Čadca.

Písomné stanovisko možno doručiť na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.