Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 20. 12. 2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Zloženie sľubu poslanca Mgr. Františka Kučáka. Predkladá: Ing. Milan GURA
 3. Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.
 4. Návrh na Dodatok č. 1 Štatútu mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 5. Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 6. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Čadci. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.
 7. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.
 8. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podni služieb Čadc. Predkladá: Ing. Milan GURA
 9. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 10. Zriadenie výborov v mestských častiach. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 11. Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 6 Územného plánu mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.