Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 24. 5. 2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 3. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2017. Predkladajú: Ján KANTORÍK, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Ing. Peter LARIŠ
 4. II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. Návrh na I. zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2018. Predkladajú: Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 6. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Dom  kultúry v Čadci. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 7. Všeobecne záväzné nariadenie  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 8. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 9. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 10. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 11. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 12. Štatút mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 13. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.