Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 23. 4. 2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2018 (pondelok) o 8.30 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG  V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom: Společně po naučných stezkách Valašska a Kysuc. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
  3. Predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na SO pre  Integrovaný regionálny operačný program s názvom Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
  4. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.