Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 25.10.2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. V. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. II. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca na rok 2018. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 4. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca v správe MPS Čadca
 Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 5. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke / bezplatnom užívaní / majetku mesta v správe Dombytu Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK
 6. Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2018/2019. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 7. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2017/2018. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1.11.2018
 Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkových organizácii a rozpočtovej organizácie od 1.11.2018. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 10. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2017 spoločnosti ZZO Čadca, a.s., stav návrhu na výmaz z OR, stav a prerozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti. Predkladá: Mgr. Eduard GÁBRIŠ
 11. Správa o likvidácií spoločnosti Decora, s.r.o. v likvidácii, stav a prerozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti. Predkladá: Mgr. Marcel ŠULO
 12. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Rôzne
 14. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.