Presunúť na hlavný obsah

Doručené upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Čadca

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 28. februára 2020 bolo doručené upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov  Čadca“, ktorá vznikne odčlenením jestvujúcej časti skládka odpadov „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz – 3 kazeta“ od pôvodnej skládky odpadov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina v súlade s §11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, t.j. do 02. 04. 2020, ktoré je potrebné zaslať na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5. 012 05 Žilina a podľa možností na elektronickú adresu: rozalia.kozackova@sizp.sk.

Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii a na Mestskom úrade, oddelenie ŽP a OH Čadca, II. poschodie kanc. č. 202 v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia neprihliada.