Presunúť na hlavný obsah

Posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO – 2. kazeta, SO-206 zakrytie a rekultivácia

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje verejnosť v súlade s ust. § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní  zmene navrhovanej činnosti „Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO – 2. kazeta, SO-206 zakrytie a rekultivácia“ navrhovateľom  spoločnosťou, JOKO-EKO s.r.o., Podzávoz 320, 022 01 Čadca.

Rozhodnutie bolo vydané pod č. 4918/2021-1.7/mo 6098/2021 int.6099/2021 zo dňa 28. 01. 2021 a doručené Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP Bratislava.