Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-36099/2022-MM

Úradné oznamy

Dňa 16.08.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín od  ZŠ M.R.Štefánika, M.R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca, zast. Mgr. Katarína Materanková (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny a ošetrenie (orezanie) ďaľších stromov v areáli základnej školy M.R.Štefánika. Jedná sa v prípade výrubu o 1 ks Borovice s obvodom 97,34cm a v prípade ošetrenia o 1ks javora a 5ks borovíc. Dreviny sa nachádzajú na parcelách  C KN č. 2635, 2636, a 2667/2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta ČADCA.

Obvod kmeňa jednotlivých drevín bol meraný vo výške D1,3 – 130cm.  

Dôvody na výrub dreviny žiadateľ uvádza: pri výrube - ohrozenie zdravia a bezpečnosti žiakov a iných návštevníkov školy, pri oreze – zdravotný stav (suché konáre).

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub dreviny, 1ks Borovice s obvodom 97,34 cm. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa:  pondelok 19.09.2022 o 9:00 hod na adrese ZŠ M.R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.