Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Úradné oznamy

Dňa 13.06.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín od  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín v areáli pracoviska Archív Čadca, 17 Novembra č. 2022 v Čadci. Jedná sa o 3ks slivky (58cm, 50cm, 53cm), 1ks vŕby (140cm), 6ks rakyty (55cm, 3x60cm, 62cm, 80cm), 4ks jelší (108cm, 133cm, 164cm, 70cm), 3ks briez (2x93cm, 70cm), 1 ks javor (140cm). Dreviny sa nachádzajú na parcelách  C KN č. 1739/1 a 1739/13, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Obvod kmeňa jednotlivých drevín bol meraný vo výške D1,3 – 130cm.  
Dôvody na výrub drevín žiadateľ uvádza: koruny náletových drevín svojím vzrastom zasahujú ku budove archívu, znečisťujú strechu, ohrozujú miestnu komunikáciu excentrickým rastom. 

Mesto Čadca žiadateľovi oznamuje začatie správneho konania vo veci jeho žiadosti v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov. 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.