Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 23. 6. 2022 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022 (štvrtok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2021. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 3. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Čadci na volebné obdobie 2022- 2026. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Čadca na funkčné obdobie 2022 - 2026. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 5. Záverečný účet mesta Čadca za rok 2021. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 6. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému podniku služieb Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 7. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 2021. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 8. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie Dom Kultúry v Čadci. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 9. Návrh úpravy cenníka Mestskej plavárne Čadca a Mestského kúpaliska Čadca s platnosťou od 1. 7. 2022. Predkladá: Pavol LATKA
 10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Čadca na roky 2023-2027. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 11. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 12. Návrh na udelenie ocenení osobnostiam mesta, Cena mesta Čadca a Cena primátora mesta Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
 13. Návrh na menovanie kronikára mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 14. Návrh VZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 15. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 137/2013 o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 16. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 17. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 18. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 19. Rôzne
 20. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Ing. Milan Gura