Presunúť na hlavný obsah

Vydanie rodného listu pre novonarodené dieťa

Úradné oznamy

Vybavuje:
MsÚ, oddelenie organizačno - administratívne,
oddelenie matričného úradu, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca
 

Tel. kontakt:
+421 41 430 22 82
+421 41 430 22 96

Pri narodení dieťaťa zdravotnícke zariadenie kde sa dieťa narodilo doručí na príslušný matričný úrad (podľa miesta narodenia) hlásenie o narodí dieťaťa.
Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú do matriky na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena alebo mien dieťaťa do matriky sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť.
Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.


a.) ak sú rodičia manželia - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec – manžel matky, musí podpísať hlásenie osobne na matrike - v prípade, ak sa otec dieťaťa v čase vydania rodného listu nebude zdržiavať doma, môže podpísať prehlásenie o tom, že súhlasí s menom uvedeným na hlásení o narodení (podpis otca na prehlásení musí byť overený) a rodný list v tomto prípade môže vybaviť matka dieťaťa po predložení OP, sobášneho listu a overeného prehlásenia.
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz oboch rodičov,
- sobášny list rodičov.
- overené prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa, ak otec nebude doma v čase prihlásenia.
 

b.) ak je matka dieťaťa slobodná - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- v prípade, ak je matka dieťaťa maloletá – má menej ako 15 rokov, je potrebné predložiť rodný list matky dieťaťa a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu.
 

c.) ak je matka dieťaťa rozvedená - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva.
 

d.) ak je matka dieťaťa vdova - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- úmrtný list jej nebohého manžela.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.