Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 15.3.2023 o 8.30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2023 (streda) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Aktuálny stav ekonomiky Mesta Čadca a prípravy rozpočtu. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2022. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 4. Prejednanie protestu prokurátora podľa § 22 ods.1 písm. a), § 27 Zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2019 o verejnom poriadku zo dňa 15.11.2022. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 5. Informatívna správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Čadca za rok 2022. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 6. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2022. Predkladá: Mgr. Monika MICHALISKOVÁ
 7. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2022. Predkladajú: PhDr. Juraj KANTORÍK, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Pavol LATKA
 8. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2022. Predkladajú: PhDr. Emília HANULÁKOVÁ, PaedDr. Ján POLÁK
 9. Návrh úpravy cenníka Mestskej plavárne Čadca s platnosťou od 1.4.2023. Predkladá: FRANTIŠEK UJHÁZI
 10. Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Čadca č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 3/2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 13. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady č. 1/2018. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 14. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok kolumbária Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 15. Schválenie kontokorentného úveru. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 16. Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií a rozpočtovej organizácie. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 18. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 19. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 20. Rôzne
 21. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Materiál k zastupiteľstvu na stiahnutie