Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 26.5.2023

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2023 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci (na II. poschodí).

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Návrh úpravy cenníka Mestského kúpaliska Čadca s platnosťou od 15.06.2023. Predkladá: František UJHÁZI
 3. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2023-2025. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 4. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2023-2025. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 5. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe Dombytu Čadca od 01.07.2023 – 31.12.2023. Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
 6. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 7. Schválenie platenia členských príspevkov za Dom kultúry v Čadci. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 8. Návrh na schválenie prenájmu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI – terasa a nebytový priestor, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 9. Návrh Dodatku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 10. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 12. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1. č. 2, č. 3. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 13. Informatívna správa o výsledku kontroly "Systém poskytovania a uhrádzania príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny KA-044/2022/1032". Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 14. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Vladimír KRČMÁRIK
 15. Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Čadca - Zmena člena Predstavenstva Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca, IČO: 36 389 480. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD., RSc.
 16. Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Čadca - Zmena člena Dozornej rady Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca, IČO: 36 389 480. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD., RSc.
 17. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 18. Rôzne
 19. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. členom MR umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Materiál k zastupiteľstvu