Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 30.11.2023 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2023 (štvrtok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  2. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského podniku služieb Čadca /materiál bude predložený pred rokovaním MZ/. Predkladá: PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD., RSc.
  3. Schválenie bankového úveru. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  4. Vyhodnotenie zimnej údržby 2022/2023 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2023/2024. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
  5. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Čadca č. 1/2023. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  6. Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti . Predkladá: Ing. František ŠČURY
  7. Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Čadca v oblasti tepelnej energetiky na roky 2022-2027 – predloženie správy. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  8. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).