Presunúť na hlavný obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Úradné oznamy

Mesto Čadca v súlade s § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č.138/2019 Z. z.) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov praxe výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • splnenie podmienok podľa § 39 ods.3 zákona 138/2019 Z. z.,
 • Ďalšie požadované predpoklady:
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č.138/2019 Z .z., - bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č.138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva, - riadiace a organizačné schopnosti,
 • spoľahlivosť a flexibilita.

Požadované doklady

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 zákona č.138/2019,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti §15 ods.1 zákona č.138/2019,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové náležitosti

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 23. 05. 2023 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca. Obálku označte heslom „VK – riaditeľ/ riaditeľka ZUŠ,Ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca - neotvárať“ s uvedením odosielateľa a adresy.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/4302277.