Presunúť na hlavný obsah

Návrhy VZN

Úradné oznamy
  • Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Čadca č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca